Friday, December 3, 2010

kitakseme mes sta matiaaaaaaaaaaaaaaaaaa - theodoridou

Kriti omorfo Nissi

Ζήσε εσύ με τις χαρές που σου προσφέρει η μοίρα
κι εγώ θα ζώ με τους καημούς που απο σενα επήρα

Fevgo gia mena - Mazonakis - To lathos mou to telefteoFevgo apo tin Zoi sou - Ithikon Akmeotaton

Den pirazi by Rallia... and Thathela by Despina VandiTha se ksehaso oso pio grigora boro me osi floga iha anapsi gia na sagapiso

Wednesday, December 1, 2010

I forgive the girl I was, not because I want to become a saint but because I do not want to endure this hatred. This tiresome hatred
The tears I shed, I forgive.
The suffering and disappointments, I forgive.
The betrayals and lies, I forgive.
The slandering and scheming, I forgive.
The hatred and persecution, I forgive.
The punches that were given, I forgive.
The shattered dreams, I forgive.
The dead hopes, I forgive.
The disaffection and jealousy, I forgive.
The indifference and ill will, I forgive.
The injustice in the name of justice, I forgive.
The anger and mistreatment, I forgive.
The neglect and oblivion, I forgive.
The world with all its evil, I forgive.


She lowers her arms, opens her eyes and places her hands on her face.
I move closer to kiss her, but she makes a signal with her hands.
- I have not finished yet.
She closes her eyes and looks up.

Grief and resentment, I replace with understanding and agreement.
Revolt, I replace with music that comes from my violin.
Pain I replace with oblivion.
Revenge, I replace with victory.

I will be able to love above all discontentment.
To give even when I am stripped of everything.
To work happily even when I find myself in the midst of all obstacles.
To dry tears even when I am still crying.
To believe even when I am discredited. 


She opens her eyes, puts her hands on my head and says with an authority that comes from above:
- Thy will be done. Thy will be done.

Translated from my new book The Aleph (O Aleph),by Paolo coelho, the real story behind my Trans-Siberian trip in 2006. The book is currently only in Portuguese, but it will be published world wide in 2011

http://paulocoelhoblog.com/ 

Katerina Stanizi - Agapao diskola

Tuesday, November 30, 2010

Chiron in Pisces

 Chiron in Pisces relates to deep wounds stemming from the desire to merge with the whole (e.g. oneness with God, with the universe, or with others). There is nothing wrong with this desire; in fact it could be argued that it is our natural state. The Chiron in Pisces child is born with expanded consciousness; so much so that they can hardly tell where they end and another person begins. But their life may be riddled with painful experiences that result from their lack of boundaries. It is not uncommon for parental neglect, rape, or some form of childhood betrayal to be associated with Chiron in Pisces individuals. The nature of the wound will relate to betrayal of trust. Since a Chiron in Pisces person does not distinguish between self and others well, they do not know how to say no (or even that they should say no). Furthermore, when they do assert themselves as individuals, they encounter the pain of separation or even abuse. After a while, the Chiron in Pisces person gets tired of having their trust betrayed and starts fighting back. In the process, they acknowledge that they are an individual, that they want to remain an individual, and that they are willing to endure the pain of separation from others if they can be free to be themselves. Without this struggle, they would de-evolve back into group consciousness. The reward for their efforts is the ability to evolve into individuality without losing their connection to the whole. In fact, they discover that they have never left the whole, and they are connected to all beings regardless of their feelings of separation. * Astrogirl*

Chiron in Pisces sprinkles healing faery dust on us all from April 2010 until April 2018. Chiron dips into Pisces from Apr.20.2010 to Jul.20.2010, and then from Nov.10.2010 until April 2018. So get comfortable on the magic carpet. We're in for a long ride!
Both Chiron and Pisces have a lot in common. Chiron the centaur is a hybrid creature who is half man and half horse. Pisces is represented by two fish swimming in different directions. Both have a dualistic symbolism, implying that there is more than one way that they manifest (a two-sidedness) and also more than one way to interpret their meanings. Although this can be said about any planet or sign to some extent, it is especially true of the signs symbolized by dualistic or hybrid creatures: Gemini (the twins), Libra (the scales), Sagittarius (the centaur archer), Capricorn (the sea-goat) and Pisces (the two fish).

Chiron the Centaur

Chiron is a tricky energy to master at the best of times. On one hand, it reflects our experience of running headlong into the brick wall of reality, along with the resulting wounds and scars we carry with us from that. On the other hand, it is also about healing and the reconciliation of that pain and struggle. And ultimately, it is about finding a workable balance between our physical and divine natures – between our creaturehood (and all that is necessary to sustain our physical existence) and our sentience (and all that is available to us in terms of choice, reason and awareness). (Read more about what Chiron symbolizes.)
Chiron symbolizes our experience of pain, alienation and woundedness, and is therefore connected to suffering in one form or another. In mythology, the centaur Chiron sustained a wound that never healed and he was said to have suffered unceasingly from it. And yet, it was this suffering that drove him to search for relief, and that search brought him the knowledge, wisdom and experience that expanded his knowledge about healing. This enabled him to counsel, teach and heal others, earning himself the label of the Wounded Healer. And it was through an act of compassionate negotiation that he was finally relieved of his suffering, by trading his life for Prometheus' freedom from torturous punishment. (Read the "Pegasus" version of the mythology of Chiron.)
Chiron is therefore associated with phrases like "the Wounded Healer" and "the wound that never heals." There are some tragedies, crises and abuses from which our human nature cannot completely recover. That doesn't mean we have to let those wounds define us or consume us, but there is a certain quality to our experience of these things that cannot simply be wiped away. We carry the memory of that pain to some extent, and for some people that pain is never very far away from their here-and-now consciousness. For some of us, Chiron represents a more profound and persistent wound than for others.

http://www.evolvingdoor.ca/miscarticles/chiron-in-pisces.htm

Zodiac Sign Pisces

Pisces is known, among other things, for its compassion, empathy and sensitivity. These qualities can, at their best, lead the person to want to help, heal and be of service to others. The Pisces part of us feels the other person's pain to such an extent that we may feel compelled to alleviate their distress, if only so that we won't continue to hurt by witnessing it.
Some truly amazing and moving feats have been accomplished from this level of compassion and caring. Mother Teresa is perhaps the most well known modern-day example of this kind of devotion (herself, born with Chiron in Pisces opposite her Sun, using the birth data commonly used for her). Piscean people can be drawn to self-sacrifice, believing that by forfeiting their own comfort, liberty or wellbeing, they can make it possible for someone else to prosper.
On one hand this is a noble, well-intentioned gesture that can potentially shield or rescue someone else from hardship. And sometimes people really do need rescuing – not to protect them from evolving, growing and strengthening, but to give a hand up when they're unable to give it to themselves. And the selfless Piscean energy in us all is capable of transmuting our empathy and compassion into action that places the needs of another before our own.
However, it can also become problematic if the rescuer is not looking after their own needs and winds up depleted. You can't be of much use to anyone else if you cripple yourself through excessive self-sacrifice. At the extreme, this can produce a melodrama of martyrdom – the noble benefactor who is themselves wretched. At worst, this condition of chosen yet helpless depletion could be used to justify manipulation or deception. This could even lead the person to become what is sometimes called a "psychic vampire," where the person drains others dry who offer their sympathy and energy. This is an example of why it is regarded as seriously unwise to jump in after someone who is drowning – throw them a lifeline instead, but stay safely on the shore where you can remain strong.
Most of the time, the Pisces in us resides in between these extremes. Our Pisces empathy and compassion lead us to want to donate to earthquake survivors in Haiti, for instance, or reach out to comfort someone we barely know who is in distress. We "feel their pain" and suffer along with them as we witness their crisis. And as long as we don't allow ourselves to be dragged down into that crisis, we can remain a strong resource to help and support others.

Chiron in Aquarius - What is broken will be healed

 Chiron represents both what is broken and how to heal it. Unlike a headache where the discomfort can be dispelled by a pill, probing through the darkest recesses of our selves and piercing through our thickest walls to uncover what is at the root is a painstaking process, but well worth the effort.

While in Aquarius (the awakener), we are awakened to what we may have been doing for the sake of doing...living life in auto-pilot and making decisions that reflect what's safe or doesn't take much effort or rock the boat. But when looking at the bigger picture, longer term effects are actually more destructive to us. Becoming aware should stir the consciousness to make changes. As we heal the self, we are then able to turn around and help another heal their wounds without sacrificing our own personal growth and needs.

Upon his return to Pisces (the seeker) on February 8, 2011, Chiron's focus shifts to delving deep into our broken spirit (losing the will to live or live a life with purpose), or where we may have lost our faith (in humanity, in our own abilities, etc.), or our belief in that which is greater than the self (God, the Tao, the Divine, etc.). We are given a chance to reconnect our bond with the 'essence' of who we are/of our existence, or if we are already attuned, find where the link may be weak and strengthen those areas.

Chiron stations on November 5 at 11:42 a.m. PST / 2:42 p.m. EST and by November 21, he'll be moving at his regular pace. His complete retrograde cycle began at zero degree of Pisces, retracing his steps to 26 degrees of Aquarius (beginning July 22), and upon direct movement revisits 26 degrees of Aquarius back to zero degree of Pisces (February 8 to 23, 2011).

On the day Chiron changes direction, a New Moon in Scorpio occurs at 9:52 p.m. PST (November 5) / 12:52 a.m. EST (November 6). New Moons signifies renewals. This New Moon phase might also mark a beginnings of sorts for you, as you release the past or realize that your wounds have healed and there's no longer anything holding you back or tying you down.

With Chiron direct, the healing process takes on a new level. Look to the natal house/s that Chiron is transiting to find out how this transit might play out in your life. In addition, those with natal planets or house angles between 25 degrees of Aquarius and zero degree of Pisces may feel the influence of Chiron's transit more strongly than others. And those who are going through their Chiron Return (those with natal Chiron between 26-29 degrees of Aquarius or zero degree of Pisces).

I can't stress this enough -- please be extra kind to yourself. Uncovering and tackling decades of buried wounds can be painful, draining, frustrating, but it is a process that frees the soul and opens you up for what can be possible when burden is lifted.
http://www.astrogrrl.com/2010/10/chiron-direct-november-5-2010.html

Abraham - Move yourself in the direction you want